• Sanctiebeleid - VV Gilze

  Beleidsplan Sanctiebeleid VV Gilze
  In voorbereiding:
  Het bestuur van VV Gilze werkt aan een nieuwe versie.

  Dit plan wordt momenteel opnieuw geschreven en na goedkeuring op deze website geplaatst.

  Hieronder staat het huidige, doch niet geactualiseerde beleidsplan van dit onderdeel 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  A. Waarde(n)volle Club

  Enkele jaren geleden heeft de VV Gilze een convenant getekend betreffende de normen en waarden binnen de vereniging en met name ook betreffende gedragingen van spelers, begeleiding en publiek zowel tijdens de trainingen als op de wedstrijddagen. Het convenant, "De Waarde(n)volle Club", is in de regio een bekend fenomeen. Meerdere clubs hebben zich hierbij aangesloten en zien er op toe dat hun leden, leiders en trainers en met name ook het publiek zich 'gedraagt'langs het veld. Leiders en trainers kunnen in overleg met de leeftijdscoördinator voor kleine vergrijpen een sanctie opleggen die zich uitstrekt tot en met het eerstvolgende speelweekend. Als uitvloeisel van dit convenant is de Sanctiecommissie ontstaan. Indien een speler, leider/trainer zich op onheuse wijze gedraagt richting wie dan ook dan kan dit gemeld worden bij de Sanctiecommissie. In eerste aanleg vindt melding plaats bij de coördinator van de leeftijdsgroep. Deze coördinator beoordeelt de melding in eerste aanleg en kan in overleg met de leiders kiezen voor een korte strafmaat bij kleine vergrijpen. Mocht het vergrijp van dien aard zijn dat er een forsere strafmaat op dient te staan dan kan de coördinator de Sanctiecommissie inschakelen.

  Ook gewone leden kunnen zich bij de Sanctiecommissie melden met een melding.

  Sanctiecommissie neemt de melding in ontvangst en beschouwd verder wat er is gebeurd. Hierbij worden de betrokken partijen gehoord om hun visie op de zaak te geven. Naar aanleiding van de feiten stelt de Sanctiecommissie een oordeel op. Tegen dit oordeel is geen bezwaar mogelijk. De Sanctiecommissie zal trachten binnen twee weken na de melding uitspraak te doen.

  De VV Gilze steunt het convenant "De Waarde(n)volle Club" en is van mening dat misdragingen en met name in die gevallen waarbij de goede naam van de vereniging wordt geschaad, gemeld dienen te worden bij de Sanctiecommissie.

 • Sanctiebeleid Voetbalvereniging Gilze

  Sancties kunnen worden opgelegd indien het gedrag van leden afwijkt van de in het beleidsplan vastgelegde gedragsregels. Afwijkend gedrag kan door ieder lid worden gemeld aan de Sanctiecommissie middels het meldingsformulier (te vinden in de bestuurskamer of tedownloadenvan de website). De Sanctiecommissie zal door middel van het toepassen van hoor en wederhoor haar standpunt bepalen, en al dan niet een sanctie opleggen. Komt de gedraging in aanmerking voor royering c.q. schorsing van het lidmaatschap, dan zal de sanctiecommissie het bestuur adviseren over de op te leggen sanctie. Tegen uitspraken van het bestuur en de sanctiecommissie is geen beroep mogelijk.
   
  Er zal een registratiesysteem worden aangelegd waarin de door de Sanctiecommissie opgelegde sancties zullen worden vastgelegd. Registratie van de dossiers vindt bij de Sanctiecommissie plaats. Het dossiernummer zal in de ledenadministratie worden opgenomen. Bij recidive zal er strafverzwaring worden opgelegd. Onderstaand wordt aangegeven welke sancties kunnen worden opgelegd, afhankelijk van de aard van de overtreding en wanneer sprake is van herhaling. Let wel: het betreft sanctierichtlijnen. Het bestuur en/of de Sanctiecommissie besluit hier per geval over. Sancties opgelegd door de begeleiding van het elftal worden niet geregistreerd. Alvorens sancties uit categorie 4, 5, 6, 7 en 8 op te leggen, zal de Sanctiecommissie inlichtingen omtrent eerder opgelegde sancties vergaren bij de elftalbegeleiding en/of de coördinator.
   
  Alle gegevens en zaken worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en objectiviteit behandeld. Alleen de betrokkenen partijen zullen op de hoogte worden gesteld en zaken zullen zonder voorgaand waardeoordeel worden beoordeeld.
   
  SANCTIERICHTLIJNEN
    
  1. Ongewenst gedrag in woord en gebaar (vloeken, verwensingen enz.)
  • Directe wisselbeurt (direct uit te voeren door de leider) en het fluiten van een jeugdwedstrijd (sanctie vanaf categorie JO13 bij lagere categorie). In geval van herhaling één wedstrijd schorsing en het fluiten van een jeugdwedstrijd (sanctie vanaf categorie JO13 bij lagere categorie).
  • Uit te voeren door: begeleiding elftal 
  2. Ernstig ongewenst gedrag (spugen, racistisch taalgebruik, ernstige verwensingen enz.)
  • Eén wedstrijd schorsing (indien KNVB geen schorsing oplegt) en het fluiten van een jeugdwedstrijd (sanctie vanaf categorie JO13 bij lagere categorie). In geval van herhaling twee wedstrijden schorsing en het fluiten van twee jeugdwedstrijden (sanctie vanaf categorie JO13 bij lagere categorie).
  • Uit te voeren door: begeleiding elftal 
  3. Gewelddadig gedrag (schoppen, slaan enz.)
  • Twee wedstrijden schorsing en het fluiten van twee jeugdwedstrijden (sanctie vanaf categorie JO13 bij lagere categorie). In geval van herhaling schorsing van meerdere wedstrijden.
  • Uit te voeren door: begeleiding elftal
  4. Ernstig gewelddadig gedrag (met als doel iemand opzettelijk letsel toe te brengen) 
  • Onmiddellijke non-actief stelling tot nader order. Mogelijke rapportage bij politie en/of KNVB. Aan niet-leden kan een toegangsverbod tot het sportcomplex worden opgelegd. Verdere afhandeling via Sanctiecommissie.
  • Uit te voeren door: Sanctiecommissie
  5. Vernieling toegebracht aan de accommodatie en/of aan andermans goederen
  • De schade zal altijd worden verhaald op de vernieler. Al naar gelang de ernst van de vernieling kan voor spelers een schorsing en voor niet-spelende leden en toeschouwers een toegangsverbod voor bepaalde tijd worden opgelegd.
  • Uit te voeren door: Sanctiecommissie.
  6. Diefstal van verenigings- dan wel andermans eigendommen
  • Er zal altijd aangifte worden gedaan bij de politie. De Sanctiecommissie kan schorsing voor leden opleggen c.q. permanente ontzegging van toegang tot het complex voor niet-leden.
  • Uit te voeren door: Sanctiecommissie
  7. Ongewenst seksueel gedrag c.q. seksuele intimidatie
  • Onmiddellijke non-actief stelling tot nader order. Mogelijke rapportage bij politie en/of KNVB. Aan niet-leden kan een toegangsverbod tot het sportcomplex worden opgelegd. Verdere afhandeling via het bestuur.
  • Uit te voeren door: Sanctiecommissie
  • Wordt per geval beoordeeld.
  8. Andersoortig ongewenst gedrag
  • Uit te voeren door: Sanctiecommissie en/of bestuur 
  PROCESBESCHRIJVING  
  Intake
  Een meldingsformulier is ingestuurd naar de Sanctiecommissie. De Sanctiecommissie noteert de datum van ontvangst van de melding en maakt een agendaplanning voor de hoorzittingen.
   
  Hoorzitting
  De Sanctiecommissie belegt binnen redelijke termijn (binnen 14 dagen) hoorzittingen met de betrokken partijen.
   
  Advies/Uitspraak
  Met betrekking tot categorie 1, 2 en 3 ligt de sanctiebepaling bij de leiders, trainers dan wel coördinatoren. Voor wat betreft categorie 4 t/m 8 legt de sanctiecommissie of het bestuur een sanctie op. De Sanctiecommissie formuleert een oordeel betreffende de sanctie en legt dit indien nodig voor aan het bestuur. Het oordeel bestaat uit een omschrijving van het incident en een beargumenteerde sanctie.
   
  Uitvoering sanctie
  Indien een akkoord volgt vanuit bestuur, brengt de Sanctiecommissie de sanctie tot uitvoering. De betrokkenen worden persoonlijk in kennis gesteld van de sanctie. Eveneens wordt vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het toezicht op de uitvoering van de sanctie.
   
  Evaluatie
  Na afloop wordt geëvalueerd hoe het sanctieproces is verlopen. De evaluatie zal vier weken na het opleggen van de sanctie plaatsvinden. Na de evaluatie wordt het sanctieproces gesloten en geregistreerd.
   
   
   

  In de maak: Nieuwe versie van dit protocol c.q. beleid

  Het bestuur van VV Gilze is samen met coördinatoren en andere vrijwilligers druk doende om alle zaken op het gebied van beleid en protocollen te toetsen en te actualiseren.
  Zodra de nieuwe afspraken op dit gebied klaar zijn zullen we die uiteraard op deze pagina voor eenieder ter inzage plaatsen!