• Kascontrole Commissie

  Wat is de taak van de Kascontrole Commissie?

  In de jaarlijkse algemene ledenvergadering presenteert het bestuur het financiële verslag over het afgelopen boekjaar.
  De Kascontrole Commissie controleert de jaarlijkse financiële verantwoording.

  Het bestuur van VV Gilze is verplicht de Commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen. De boeken, bescheiden en alle andere gegevensdragers van VV Gilze voor raadpleging ter beschikking te stellen.

  Tijdens de Algemene Jaarvergadering van oktober 2018 is de Kascontrole Commissie
  boekjaar 2018-2019 als volgt samengesteld:
  - Koen Oprins
  - Yori de Ling

 • Maandag 14-10-2019: Kascontrole boekjaar 2018-2019